S.2.1-diakopto
S.2.2-diakopto
S.2.3-diakopto
S.2.4-diakopto
S.2.5-diakopto-
S.2.6-diakopto
S.2.7.diakopto
+

Μονοκατοικία στο Διακοπτό

Μονοκατοικία στο Διακοπτό

x

ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΕΣ: Α.ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΥ – Β. ΓΚΙΚΑΠΕΠΠΑΣ

ΜΕΛΕΤΗ 1996 – ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ 1997

 

Η κατοικία επιχειρεί να προσεγγίσει όρους τοπικότητας, ερμηνεύοντας την παράδοση όχι ως μορφολογική αναπαραγωγή ή σκηνογραφική ενσωμάτωση, αλλά διερευνώντας αυτό που διαρκεί, ως νοηματοδοτημένη χωρική αξία. Το κτίριο έχει οδηγό του την αίσθηση του ανήκειν σε ένα πλαίσιο όρων και σταθερών του τόπου, αναλύοντας και μετασχηματίζοντας τον τρόπο διαμονής και μεθόδους κατασκευής. Κύρια οργανωτική επιλογή είναι ο ορθογώνιος κεντρομόλος χώρος, ως μεταγραφή μονόχωρων διατάξεων και η προβολή του οικοδομικού συστήματος του, αναδεικνύοντας την υλικότητα του και την εξάρτηση των μερών από μια αρχή.

Dev by Jellyfish Media Labs